പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ വാങ്ങിപ്പ് പെരുന്നാളും പതിനഞ്ച് നോമ്പും, ധ്യാന യോഗങ്ങളും

*”പരിശുദ്ധ* *ദൈവമാതാവിന്റെ* *വാങ്ങിപ്പ്* *പെരുന്നാളും,* *പതിനഞ്ച്* *നോമ്പും,* *ധ്യാന യോഗങ്ങളും”* കര്‍ത്താവില്‍ പ്രിയരെ, നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ ഈ വര്‍ഷത്തെ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ വാങ്ങിപ്പ് പെരുന്നാളും, പതിനഞ്ച് നോമ്പും, ധ്യാന യോഗങ്ങളും 2023 ആഗസ്റ്റ് മാസം 1-ം തീയതി മുതല്‍ 14-ം തീയതി വരെ നടത്തപ്പെടുന്നതാണ​‍്. ഏവരും പ്രാര്‍ത്ഥനാപൂര്‍വ്വം വിശുദ്ധ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചും ധ്യാന യോഗങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്ത് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണമെന്ന്‍ ദൈവ നാമത്തില്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. NB: ആഗസ്റ്റ് 7, 8, 10,...

Continue reading

Counseling and Career Guidance – Class 7 to 12

Dear All, A counselling session will be conducted by St Mary’s Indian Orthodox Cathedral on 25th February 2022 12pm for the students of classes 7 to 12. It will be led by Mr.Unnikrishnan T T, a Certified Counsellor with exposure to Neuro Linguistic programming. Topic: Why fear? when exams are...

Continue reading