Rev. Fr. Shaji Chacko

Mrs. Jaya Reji

Mrs. Anu T. Koshy

Mr. Sunil John

Mrs. Sheeba Roy

Mr. Sam Joseph

Mr. M.E. Varghese